Aktuality

19.09.2017 14:35

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 29. září 2017 ředitelské volno.

14.09.2017 11:40
  1. ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK – pondělí 13.30 – 15.00 hod.
  2. KROUŽEK LOGIKY A DESKOVÝCH HER (od. 3. ročníku) – středa 13.00 – 14.30 hod.
  3. KROUŽEK DOUČOVÁNÍ (p. uč. Poučová) – pondělí 12.00 – 12.45 hod.
  4. KROUŽEK DOUČOVÁNÍ (p. as. Lechnerová) – úterý, čtvrtek 13.00 – 14.30 hod.
  5. FLÉTNA – úterý 13.00 – 14.00 hod.
  6. KYTARA – čtvrtek 13.00 – 13.45 hod.
  7. TANEČNÍ KROUŽEK – pondělí 12. 55 – 13.40 hod.
  8. SPORTOVNÍ KROUŽEK - v rámci školní družiny

Kroužky zahájí svou činnost 18. 9. 2017.

12.09.2017 12:48

pondělí 25. 9. 2017

1. a 2. ročník 15.30 hod.

3., 4. a 5. ročník 16.00 hod.

Družina bude tento den v provozu do 17.00 hod.

07.09.2017 12:52

Termín: každý pátek od 15. 9. 2017 do 10. 11. 2017

Odjezd: od školy 10:30 hod., předpokládaný návrat 12:35 hod.

Povinné vybavení: plavky, igelitová taška na obuv a igelitová taška na hygienické potřeby, ručník, plavecká čepice, mýdlo, kapesník, hřeben

04.09.2017 21:30

4. září zahajujeme nový školní rok. Dva měsíce odpočinku pro děti, ale neznamenaly dva měsíce odpočinku pro školu. Během prázdnin byly všechny místnosti školy nově vymalovány, celá budova se rozzářila a prokoukla. Nová je i vnitřní výzdoba.

V pedagogickém sboru došlo také ke změně. Na konci roku se s námi rozloučila p. as. Kochlíková, která nyní studuje na vysoké škole. Nová posila -  p. uč. Poučová bude působit jako druhý pedagog ve třídě. Využili jsme nové možnosti a jako jedna z prvních škol na okrese budeme realizovat výuku v jedné třídě za přítomnosti dvou pedagogů (a asistenta pedagoga). Chceme tím zaručit žákům vysokou úroveň vzdělávání a individuální přístup ke každému žáku.

Tak, jak nám záleží na vzdělávání žáků, záleží nám i na soustavném vzdělávání pedagogů. Jen tak můžeme aplikovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti vzdělání. V letošním školním roce se chceme zaměřit na způsob výuky v alternativních školách (např. Montessori), abychom mohli některé metody výuky přenést i do naší praxe.  Současně chceme získávat nové poznatky z oblasti vzdělávání v malotřídní škole. Jsme rádi, že se malotřídní školy dostávají postupně do popředí a že systém spojování žáků různých věkových kategorií se osvědčuje a jeví se jako jeden z nejlepších způsobů vzdělávání a přípravy na život.

Ač jsme opravdu malou školou, snažíme se dětem nabídnout i mimoškolní aktivity, které jsou pro děti zdarma. V letošním školním roce to bude čtenářský kroužek, kroužek logiky, kroužky doučování (vše hrazeno z projektu Inkluze v ZŠ Rostěnice-Zvonovice) a dále kroužek flétny, kytary a taneční kroužek. Sportovní kroužek dětem nabízíme v rámci školní družiny. Uvažovali jsme nad kroužkem angličtiny, ale vzhledem k tomu, že učíme angličtinu již od druhého ročníku (běžně se učí od třetího ročníku), nepovažujeme zařazení dalších hodin angličtiny za přínosné.

Nově jsme zavedli hodinu pedagogické intervence pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka bude probíhat každé pondělí po páté hodině.

Jako tradičně, tak i letos budeme jezdit plavat do Vyškova. První lekce proběhne již 15. 9. 2017. Žádali jsme o dotaci na příspěvek na dopravu, abychom rodičům tolik nezatěžovali peněženky. Zatím ale nemáme rozhodnutí, jak naše žádost dopadla.

Také se nám podařilo získat dotaci na zabezpečení budovy školy, ze které na podzim pořídíme nové vstupní dveře do budovy.

Jistě jste si všimli, že stále obnovujeme učebnice, abychom používali ty nejlepší, které jsou v současnosti k dispozici. Sledujeme různá hodnocení učebnic a snad i proto jsme v letošním školním roce zvolili ucelenou řadu učebnic anglického jazyka SPN pro 2. – 5. ročník.  V některých ročnících jsme tyto učebnice zkoušeli už minulý školní rok. Poskytují žákům systematicky uspořádané učivo a předkládají mnohé možnosti k upevnění učiva. Čím dál více učebnic pořizujeme z nakladatelství Taktik, protože splňují požadavky na obsah učiva, který koresponduje s naším školním vzdělávacím programem. V neposlední řadě jsou graficky velmi pěkně zpracované.

Stejně jako v předcházejících letech budeme i letos žákům financovat sešity, výkresy a barevné papíry z peněz získaných sběrem papíru. Papíry do tiskáren a kopírek získáváme díky zapojení do projektu Recyklohraní.

Opět jsme zapojeni do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol.

Rádi bychom v tomto školním roce pořádali nejen zábavné vzdělávací programy pro žáky (divadla, přednášky…), ale také bychom chtěli uspořádat pár setkání s rodiči.  Obsahem těchto setkání by měly být různé přednášky či diskuse s odborníky např. na téma výchova dětí nebo kyberšikana.

Velmi se těšíme na vše nové, co nám nový školní rok přinese. Budeme se i nadále snažit vytvářet vhodné prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí.

Děkujeme za podporu Obecnímu úřadu Rostěnice-Zvonovice a všem rodičům.

Mgr. Romana Bártová, ředitelka ZŠ

21.02.2017 15:37

Naše škola se zapojila s projektem INKLUZE V ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE  do „výzvy č. 22 - OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené MŠMT.

Součástí projektu je podpora čtenářské a matematické gramotnosti (čtenářský kroužek a kroužek logiky a deskových her) a dále pomoc žákům s přípravou na vyučování případně doučování.

Projekt bude probíhat ve druhém pololetí šk. r. 2016/2017 a ve školním roce 2017/2018.

18.10.2015 20:09

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

O PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ:

Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

Více najdete na:  www.ctenipomaha.cz

02.10.2015 15:31

Zahajujeme sběr vršků PET a jiných láhví - pokud chcete udělat dobrý skutek, přidejte se :-)